top of page

Viktige bidrag fra DigiUng i 2023


Prosjektene i DigiUng stod for mange gode leveranser i året gikk. Her får du en oversikt.

 

 

 


Illustrasjon av to ungdommer som sitter sammen

Ung Meistring 

Prosjektet UngMeistring utvikler spill- og nettbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram for angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelse. Målet er blant annet å øke tilgangen til psykiske helsetjenester, gi brukerne mer fleksible tjenester, og øke bruken av digital teknologi ved å møte unge på deres plattformer. 


I 2023 har prosjektet gjennomført omfattende innsiktsarbeid, blant annet intervjuer med ungdom og spørreundersøkelser blant behandlere innenfor spiseforstyrrelser, ADHD og angst. Utvikling av behandlingsinnhold pågår, inkludert brukertesting. 


Appen som skal benyttes til å behandle spiseforstyrrelser er klar for å testes som pilot i BUP i januar 2024. For å ivareta pasientsikkerhet er brukervennlig og sikker pålogging for digital selvhjelp og behandling en egen arbeidspakke i prosjektet, og en viktig del av prosjektet. 


Digital Ungdomsportal 

Prosjektet Digital Ungdomsportal har videreutviklet Ung.no fra å være en informasjonskanal til også å være en portal med kvalitetssikrede tjenester som skal bidra til å gjøre det lettere å være ung i Norge. Det kan være oversikt over hjelpetilbud som helsestasjoner, chattetjenester, individuell oppfølging og selvhjelpstjenester.  

  

Prosjektet er avsluttet i henhold til planen, og har utviklet løsninger for brukerreiser fra ung.no til ulike hjelpetjenester. Brukerreiser til chat, e-læring og tilgjengelige lokale hjelpetilbud er implementert på Ung.no. Det er utarbeidet dokumentasjon, kvalitetskriterier og rutiner for forvaltningen, inkludert kriterier for å komme på de ulike tjenesteoversiktene.   

  

For å lykkes med forvaltningen er det viktig at datakvaliteten som mottas om tjenestene har høy datakvalitet og er oppdaterte til enhver tid, noe som følges opp i drift.   


 

 


DigiHelsestasjon DigiHelsestasjon-prosjektet har utviklet to løsninger på Helsenorge: Basisløsningen og Ungdomsløsningen, som skal gjøre det enklere for både voksne og ungdom å ta kontakt med helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene der de bor.


Mens Basisløsningen er for innbyggere over 16 år, er Ungdomsløsningen utviklet for at ungdom ned til 12 år skal kunne logge seg på Helsenorge på egne vegne og for eksempel bestille time hos sin skolehelsesykepleier, eller finne sin nærmeste helsestasjon for ungdom (HFU). For å logge på Helsenorge kreves høysikkerhetsinnlogging som BankID for de over 16 år, mens de som er under 16 år må bruke MinID.   


Prosjektet er nå avsluttet. Basisløsningen ble klargjort for bruk og tilgjengeliggjort for alle landets kommuner i 2021/2022. Godt over 100 kommuner har til nå tatt løsningen i bruk, og stadig flere kommer til.


Utviklingsprosjektet for Ungdomsløsningen ble ferdigstilt i desember 2023, etter omfattende testing (pilotering) av brukerflyt og teknisk funksjonalitet i kommunene Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Arendal og Hjelmeland. Det forventes at Ungdomsløsningen tilgjengeliggjøres for alle landets kommuner i løpet av 2024.   Kompetanse og samordning 

For at befolkningen skal ha tilgang til digitale samtaletjenester av god kvalitet, har prosjektet kompetanse og samordning ansvar for at det utvikles en felles opplæringsmodul for organisasjoner som drifter hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester.  

  

I 2023 gjennomførte et større innsiktsarbeid gjennom en offentlig anskaffelse. Egenskaper, erfaringer og opplæringsbehov ved organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å drive chat-, meldings- og telefontjenester innen psykisk helseområdet ble kartlagt. I det videre arbeidet med tiltak er det er opprettet samarbeid og dialog med organisasjonene og andre relevante aktører, blant annet Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU). 

  

De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har i statsbudsjettet for 2023 fått øremerkede midler fra Helsedirektoratet til å utarbeide digital kompetanseheving blant ansatte og frivillige som betjener chat-, meldings- og telefontjenester innen psykisk helse. Utgangspunktet er å benytte eksisterende opplæringsmateriell. Utfordringsbilde og planlegging har kommet godt i gang. Produksjon, testing og pilotering av selve løsningen vil foregå i 2024. RVTS Sør leder prosjektet. 

 

I tillegg ser prosjektet på om det er hensiktsmessig å samordne hjelpetelefoner innen det psykiske helseområdet med ett felles nasjonalt nummer og etablere en «nødknapp» som kan brukes på sosiale medier. Prosjektet har oversendt sin vurdering av oppdraget til Helse- og omsorgsdepartementet og avventer en tilbakemelding på dette. 

 

 En illustrasjon av en gutt bakfra som ser på en mobil

Snakk om PSA /SSA (“Hva er innafor?”)  Prosjektet Snakk om PSA / SSA lager et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utøve problematisk skadelig adferd (PSA) eller skadelig seksuell adferd (SSA) mot andre barn og unge. 

Det er aldersgruppen 13-19 år som tas opp i DigiUng-programmet, med fokus på utvikling digitale helsefremmende informasjons- og selvhjelpstjenester og digital anonym veiledning.

I løpet av året har prosjektet utviklet første versjon av informasjons- og veiledningsverktøyet «Hva er innafor?», som har gjennomgått omfattende brukertesting. Veiledningsverktøyet er todelt. I den ene delen kan man lære mer om ulike temaer innen seksualitet.


I den andre delen kan man få innsikt i et utvalg av situasjoner innenfor problematisk seksuell atferd. Det er gjort justeringer og etterarbeid basert på testingen, og veiledningsverktøyet oppgraderes til ny versjon. I tillegg har prosjektet gjennomført en anskaffelse av en spillbasert app innen seksuell helse hvor det skal være mulig å innarbeide en PSA/SSA-modul. 


FRI 

Unge har et stort informasjonsbehov om tobakksprodukter og nikotinprodukter. Prosjektet FRI videreutvikler Helsedirektoratets tobakksforebyggende skoleprogram FRI, som ligger på fristedet.no. Prosjektet hadde oppstart i 2024.


Gjennom engasjerende innhold skal elevene få oppdatert, kvalitetssikret og forebyggende informasjon om tobakk som vil bli tilgjengelig på ung.no. I tillegg utvikler prosjektet støtteressurser for lærere som vil ligge på helsedirektoratet.no 

  

Prosjektet er i produksjonsfasen. Det er gjennomført kartlegging og innsiktsinnhenting fra lærere, ungdom, Helsedirektoratet og Ung, samt analyse av spørsmål om tobakk som ligger på Ung.no. Produksjon som er uavhengig av tekniske løsninger er i gang, hvor elementer produseres og legges til etter hvert. I tillegg pågår løpende testing av løsningen. 

 Fastlegetjenester for ungdom 

Mange unge kvier seg for å ta kontakt med fastlegen, og det er for lite kunnskap om fastlegetilbudet.

Prosjektet Fastlegetjenester for ungdom ønsker å senke denne terskelen slik at unge i større grad benytter seg av allmennlegetjenesten. Dette skal prosjektet gjøre ved å sikre god informasjon og legge til rette for at unge kan ta kontakt med sin fastlege digitalt.  

 

I løpet av 2023 har prosjektet gjort et omfangsrikt innsiktsarbeid, blant annet gjennom involvering av unge og foreldre til barn i alderen 12-16 år. Innsikten brukes i arbeidet med utvikling av en løsning for foreldresamtykke og innlogging på Helsenorge.


Det er gjennomført flere runder med designsprint, samt test og feilretting. En milepæl er utviklingen av enklere innlogging for aldersgruppen over 16 år. Løsningen er klar til testing og evenutell feilretting. Etter planen settes løsningen i produksjon i februar 2024. Første leveranse for prosjektet er planlagt i april 2024.

 

Chat, søk og e-læring Prosjektet chat, søk og -læring ble avsluttet høsten 2023. Anskaffelsen for e-læring ferdigstilt i 2023, og flere selvhjelpsapper for unge ble kvalitetssikret, kjøpt inn og gjort tilgjengelig på Ung.no og Helsenorge høsten samme år. 


Det er etablert forvaltningsrutiner for chatoversikt og e-læring bibliotek, og en ny søkemotor er implementert på Ung.no. I tillegg er en karttjeneste med oversikt over nærmeste helsestasjon for ungdom utviklet, og vil bli tilgjengelig på Ung.no
Kostholdsplanleggeren Ung Kosthold er et etterspurt tema på Ung.no, og det er behov for kvalitetssikret og enkel informasjon om kosthold. Prosjektet Kostholdsplanleggeren Ung tar utgangspunkt i verktøyet Kostholdsplanleggeren, som blant annet viser energi og næringsinnhold i matvarer og foreslår menyer.   


Prosjektet har gjort et større innsiktsarbeid og analyse av spørsmålene unge stiller om kosthold på Ung.no i løpet av 2023. Dette har dannet grunnlaget for en mobilvennlig versjon av kostholdsplanleggeren for unge.


Kostholdsplanleggeren Ung ble lansert som en del av Kostholdsplanleggeren rett før jul 2023. Det betyr at de som er interesserte kan utforske temaene mat i forbindelse med trening, mat uten kjøtt, gode alternativer til snacks og næringsstoffer som er ekstra viktig med tanke på kvinnehelse. Kostholdsplanleggeren Ung vil få ytterligere en kategori på plass og bilder av oppskriftene i løpet av januar. Løsningen vil også tilgjengeliggjøres på Ung.no

  


 

78 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page