top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Snakk om PSA/SSA

Prosjektleder: Hanne Kathrine Stav-Noraas, Helsedirektoratet

Prosjektets varighet: 2023

Målgruppe: ungdom i alderen 13-20 år

Innsiktsarbeid: Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende dokumentasjon for innsamling av brukerinnsikt: Ungdomshelse i en digital verden (Del 1 og 2), Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utøve problematisk skadelig adferd (PSA) eller skadelig seksuell adferd (SSA) mot andre barn og unge.

 

Utredningen skal også inneholde en vurdering av hvordan et lavterskeltilbud skal knyttes opp mot en behandlings- og oppfølgingstjeneste for å sikre et helhetlig tilbud.


På bakgrunn av bestillingen har Helsedirektoratet gjennomført en konseptutredning for økt innsikt om temaet og utredet tiltak og konsepter for et slikt lavterskeltilbud. 


De fleste barn og ungdommer utvikler, utviser og utøver normal, normativ og sunn seksuell adferd gjennom hele sitt utviklingsforløp. Likevel er det noen barn og ungdommer som utvikler seksuell adferd som vekker uro eller bekymring hos andre unge, hos voksne eller hos den unge personen selv. Dette kan gjelde urovekkende eller bekymringsfull seksuell adferd som den unge har utøvd eller utøver alene eller ovenfor andre i den fysiske verden og/eller via bruk av teknologi, internett eller sosiale medier.


Hos barn/ungdom er SSA-hendelser gjerne situasjonsbestemt, og motivet for den seksuelle adferden kan være grunnet i manglende kunnskap/forståelse, aggresjon, avvisning og hevn så vel som seksuell lyst og utforskning (Jensen, 2020).


Prosjektet har valgt tre undergrupper av primærmålgruppen: barn 8 år og yngre (barnehage og tidlig barneskole), og skolebarn i alderen 9-12 år. Det er riktignok den siste undergruppen som tas opp av DIGI-UNG programmet, ungdom i alderen 13-19 år. Dette er en gruppe som har høy digital kompetanse, og det er ønskelig å tilby denne gruppen verktøy for selvbevisstgjøring og selvregulering av adferd. Tilgjengelig kunnskap og forskning viser tilsier at forebyggingspotensialet for PSA og SSA (problematisk eller skadelig seksuell adferd) er størst hos unge gutter, og ved utforming av tiltak og tilbud er det viktig å benytte språk, format og plattformer som er tilpasset unge gutter.


Konseptutredningen viser mange anbefalinger, men det er fire nivåer som fremstår som viktigst. Det er spesielt nivå 2 og 3 hvor dette prosjektet innlemmes i DigiUng programmet.


1) Universelle forebyggende tiltak

2) Lavterskeltilbud som digitale helsefremmende informasjons- og selvhjelpstjenester 

3) Lavterskeltilbud om digital anonym veiledning 

4) Lavterskeltilbud om helsehjelp 


Det er svært mange aktører og interessenter som er viktige i arbeidet med å motvirke PSA/SSA, eksempelvis Utdanningsdirektoratet, KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, interesseorganisasjoner, fagpersonell i kommunal sektor. 

PROSJEKTETS STATUS

DigiUng har ansvar for å følge opp tiltakene rettet mot ungdommer (4 av 15 tiltak i Snakk om PSA/SSA, andre tiltak retter seg i hovedsak mot helsepersonell og andre fagressursers). Vi har etablert en egen arbeidsgruppe som i samarbeidet med Ungdomspanelet har nå utarbeidet en første versjon av en løsningsskisse for en selvtest for seksuell atferdsvurdering.
 

Selvtesten vil gjøres tilgjengelig under Ung.no. Den vil fokusere på sunn seksuell atferd, skal virke forebyggende, skape selvinnsikt, og ikke minst tilby god veiledning og informasjon. Målsettingen er å etablere løsningen innen 2023.

 

Vi har også opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med bedre informasjon om PSA/SSA for Ung.no og for Foreldrehverdag.no. I første omgang har vi kartlagt og kategorisert relevante artikler fraUng.no og identifiserer temaer der det skal produseres nye artikler, videoer og animasjoner.

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

bottom of page