top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

Digital ungdomsportal

Prosjektleder: Frode Løbersli, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Prosjektets varighet: 2024

Målgruppe: ungdommer mellom 13-20 år

Formål med prosjektet: Videreutvikle ung.no til å bli en inngangsport til tversektorielle informasjons-, veilednings- og hjelpetjenester for ungdom.

Innsiktsarbeid: Ungdommens tjenesteportal er et prosjekt som gjennomføres av Bufdir i DigiUng-programmet, og skal bidra til å gjøre ungdommer selvhjulpne, bidra til livsmestring og forhindre utenforskap. Gjennom prosjektet ønsker vi at flere unge mellom 13 og 20 år skal få nødvendig hjelp til å håndtere utfordringer i oppveksten. Tiltaket følger føringer fra Ungdomshelsestrategien og regjeringens digitaliseringsstrategi.

Hensikten er å gjøre informasjons,- veilednings- og hjelpetjenester tilgjengelig for unge på deres premisser. Unge er ikke en ensartet gruppe med like behov, og temaene de søker informasjon om er også svært forskjellige. Derfor er et viktig prinsipp i dette prosjektet å designe og utvikle med ungdommen i fokus.

Innsiktsarbeidet fra DigiUngs konseptutredning viser at ung.no er en unik og preferert informasjons- og tjenestekanal for ungdom. Ung.no har eksistert siden 2003 og har frem til nå utviklet seg organisk. Det er en veletablert tjeneste og en viktig informasjonskilde for ungdom i Norge. Ung.no har over 30 millioner sidehenvisninger årlig, og trenden viser en videre økning. Hvert år er det om lag
60 000 spørsmål som kommer inn til spørsmål- og svartjenesten for de mellom 13 - 20 år. I forbindelse med COVID-19 har det vært rundt 100.000 spørsmål årlig.

Ung.no sitt målbilde - ønsket fremtidig situasjon

Ung.no, som er Statens informasjonskanal for ungdom, er identifisert gjennom innsiktsarbeidet for å være den tjenesten som er best egnet for å nå ungdom med offentlige tjenester, og særlig innenfor ungdomshelse. Inntil nå har Ung.no vært en informasjonskanal til ungdom. Gjennom Ungdommens tjenesteportal vil Ung.no bli "Statens kvalitetssikrede tjenesteportal for ungdom".

Pyramide-DIGI-UNG.png

Det vil si at Ung.no i tillegg til å være en informasjonskanal for ungdom (nivå 1 tjenester), også vil være et sted hvor ungdommen kan finne relevante kvalitetssikrede tjenester (nivå 2 og 3), på tvers av sektorene, som kan bidra til å løse ungdommens konkrete utfordringer. Se figuren over.

 

Tjenester kan i denne sammenhengen være:

- Landsdekke oversikt over hjelpetilbud (for eksempel helsestasjoner, barneverntjenester og fastleger)

- Chatte-tjenester

- E-læringstjenester/selvhjelpstjenester

- (Digital) individuell hjelp og oppfølging

PROSJEKTETS STATUS

Chat-sider og design av mobilvennlige artikler skal settes i produksjon i slutten av juni. Etter sommeren vil Chat-inngang fra svar-sider og ny søkeside produksjonsettes. Videre jobber prosjektet med rutiner og informasjonsbehov mot fagpanelet angående chatte-tjenester. Proof of Concept (PoC) knyttet til effektivisering av spørsmål- og svartjenesten gjennom automatisk fordeling av spørsmål og gjenbruk av tidligere gitte svar er ferdigstilt. Det er besluttet å gå videre med effektivisering av fordelingsprosessen (automatisk fordeling til fagområde), samt noe forbedring av manuell fordeling.  Det jobbes videre med rutinebeskrivelser for automatisk fordeling.  
Det er igangsatt uttesting bruk av analyseverktøy for å forbedre artikler.

 

Mer informasjon om ung.no finner du her: https://www.ung.no/om/

 

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

bottom of page