top of page
Hvem deltar?: Bilde

DigiUngdomspanel

DigiUng samarbeider aktivt med en gruppe ungdommer som deler sitt unike ungdomsperspektiv på det som utvikles og publiseres. Å inkludere et brukerpanel bidrar til bedre kvalitet på våre tjenester, samt at brukerne får mer tillit til tjenestene, prosjektene og produktene våre.

Å sette brukeren i fokus og ha et systematisk samarbeid med brukere er en verdi og strategi vi deler med flere sektorer/direktorat. Helsedirektoratet har blant annet igangsatt et bredt og inkluderende arbeid for utvikling av nasjonale faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning på rus- og psykisk helse-feltet. Bufdir har utarbeidet prinsipper og råd for barn og unges medvirkning på systemnivå, i samarbeid med barn og unge.

Ungdomspanelet

DigiUngdomspanel er DigiUng sitt brukermedvirkningsorgan og består av 27 ungdommer i alderen 13 til 21 år. Ungdommene kommer fra Finnmark, Nordland, Trøndelag, Vestland, Rogaland, Agder, Buskerud, Østfold, Innlandet og Oslo.

 

Ungdommene har variert bakgrunn som representerer det mangfoldige ungdomsmiljøet i Norge. Noen er aktive i organiserte aktiviteter og organisasjoner som ungdomsråd, elevorganisasjoner, frivillige organisasjoner, ungdomspolitiske parti, interesseorganisasjoner og idrett, mens mange også er glad i mer ustrukturerte venneaktiviteter, gjerne i form av friluftsaktiviteter og gaming.

 

Av ungdommene går 11 stk. på ungdomsskolen, 11 stk. på videregående skole, og 5 stk. studerer ved universitet/høgskole eller er engasjerte i andre aktiviteter. Det er tilnærmet like mange gutter som jenter i ungdomspanelet, samtidig som det er et kjønnsmangfold med ulike kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Ca. 1/3 del av ungdommene har flerkulturell bakgrunn og erfaring. Dette inkluderer norske minoriteter, ungdommer som er født i eller har foreldre fra land i Midtøsten, Sør-Amerika og Mellom- og Sør-Europa.

 

Et fellestrekk med alle ungdommene i DigiUngdomspanel er at de har stort engasjement for å bidra til et bedre digitalt tilbud og hverdag for alle ungdommer. 

 

Mandat

Ungdomspanelet skal gi innspill på løsningene/leveransene fra prosjektene i DigiUng:
a.    Om behovene (tidlig fase)
b.    Om løsningene (under utvikling)
c.    Test av løsningen (avsluttende utviklingsfase)

I tillegg skal ungdommene gi innspill til undersøkelser, seminarer og samlinger. Når ungdomspanelet brukes forventes det at ungdommene betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutningene som vil angå deres hverdagsliv, digitalt eller fysisk.


Møter

Ungdomspanelet har fortrinnsvis digitale møter etter skoletid. Møtene arrangeres fra kl. 16.30, tirsdag eller onsdag. Hvert møte er på ca. 1 time. Deltakerne får en godtgjørelse på et honorar per møte de deltar på.

Kontaktinformasjon for å benytte DigiUngdomspanel

Ta kontakt i god tid, gjerne 2-3 uker i forkant dersom du ønsker innspill fra ungdomspanelet. Det er du som prosjektleder som er ansvarlig for det faglige opplegget og å fasilitere møtet, men ved behov kan noen fra DigiUng bistå i organisering av møter eller drøfting av opplegg. Det kan være nyttig å bruke arbeidsverktøy som Lucid, Miro eller Mural i møtene.


Ta kontakt med edle.fuglset.buer@helsedir.no dersom du ønsker å starte en dialog om å benytte DigiUngdomspanel. Vi bistår i å sende ut møteinvitasjon til ungdommene og vi deltar på møtet for å gi en kort introduksjon av prosjektdeltakere og møtets tema. 


 

bottom of page