top of page
timon-studler-unsplash.jpg
Hvem deltar?: Bilde

Brukermedvirkning

DigiUng jobber aktivt med brukermedvirkning. Det bidrar til bedre kvalitet på det vi utvikler, brukerne vil få mer tillit til tjenestene, prosjektene og produktene våre og det vil kunne gi en smidigere implementering. 

Å sette brukeren i fokus og ha et systematisk samarbeid med brukere er en verdi og strategi vi deler med flere sektorer/direktorat. Helsedirektoratet har et eget Senter for brukermedvirkning og har blant annet utviklet en egen verktøykasse for brukermedvirkning. Bufdir har utarbeidet prinsipper og råd for barn og unges medvirkning på systemnivå, i samarbeid med barn og unge.

Ungdomspanelet

DigiUngdomspanel består av ungdommer som representerer det mangfoldige ungdomsmiljøet i Norge. Det er ungdommer fra bygd og by, ungdommer som er politisk engasjerte, ungdommer som har erfaring med å være i minoritet i sitt miljø, ungdommer som liker å game og ungdommer som foretrekker å henge med venner på fritiden. Det er ungdommer med engasjement for å bidra til et bedre digitalt tilbud og hverdag for alle ungdommer. 
Ungdommene er bredt rekruttert gjennom blant andre LNU, Barneombudet, brukerorganisasjoner, Sametinget, Skolehelsetjenesten/Helsestasjon for ungdom i ulike kommuner. Videre er det aktuelt å rekruttere gjennom ungdomsråd og andre interesseorganisasjoner.

Mandat
Ungdomspanelet skal gi innspill på løsningene/leveransene fra prosjektene i DigiUng:
a.    Om behovene (tidlig fase)
b.    Om løsningene (under utvikling)
c.    Test av løsningen (avsluttende utviklingsfase)
Samt gi innspill til undersøkelser, seminarer og samlinger. 
Når Ungdomspanelet brukes forventes det at ungdommene betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutningene som vil angå deres hverdagsliv, digitalt eller fysisk.


Møter i Ungdomspanelet
Ungdomspanelet har fortrinnsvis møter på Teams etter skoletid. Møtene arrangeres fra kl. 16.30-17.30, tirsdag eller onsdag i slutten av hver måned. Deltakerne får en godtgjørelse på et honorar per møte de deltar på.

Kontaktinformasjon for å benytte Ungdomspanelet
Ta kontakt i god tid, gjerne 2-3 uker i forkant dersom du ønsker innspill fra Ungdomspanelet. Det er du som prosjektleder som er ansvarlig for det faglige opplegget og å fasilitere møtet. Det er god erfaring med å bruke arbeidsverktøy som Lucid, Miro eller Mural i møtene. Men vi kan bistå i møter for å drøfte opplegg og organisering av møtet.


Ta kontakt med edle.fuglset.buer@helsedir.no dersom du ønsker å starte en dialog om å benytte Ungdomspanelet. Vi på programkontoret vil bistå i å sende ut møteinvitasjon til ungdommene. En av oss vil delta på møtet og kort introdusere dere og møtets tema. 

 

bottom of page