top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

UngMeistring

Prosjektleder: Kristin Hogstad Bruvik, Helse Bergen

Prosjektets varighet: 2022 - 2026

Målgruppe: ungdom i alderen 13-18 år

Innsiktsarbeid: Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende dokumentasjon for innsamling av brukerinnsikt: Ungdomshelse i en digital verden (Del 1 og 2), Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep, Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)eMeistring.

Prosjektets hovedmål: Utvikle og evaluere 8 digitale nett- og spillbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram som tas i bruk av innbyggerne, primær- og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektets delmål:

1: Utvikle innhold og teknologi for digitale selvhjelps- og behandlingsprogram for

1a: Angst; 1b: ADHD; 1c: Depresjon; 1d: Spiseforstyrrelse.

2: Kvantitativ og kvalitativ dokumentasjon av positive og negative effekter på gruppe- og individnivå. Kunnskap om faktorer knyttet til kost-nytte.

3: Bruk av brukervennlige og sikre påloggingsalternativer for digital selvhjelp og behandling for ungdom. Pasientsikkerhet.

 

4: Sluttførte rettighetsavtaler og anskaffelsesprosesser. Kunnskapsoverføring til lokale og regionale implementeringsprosjekt.

 

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden. Psykiske lidelser oppstår tidlig i livet sammenlignet med andre sykdommer, med en gjennomsnittlig debut rundt 14 år. "UngMeistring- digitale psykiske helsetjenester for ungdom» vil øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for barn og unge mellom 13 og 18 år.

 

Innovasjonen inkluderer utvikling, evaluering og bruk av åtte kunnskapsbaserte digitale nett- og spillbaserte program. Programmene er asynkrone, inkluderer spill-elementer som er tilpasset ungdom og kan brukes anonymt uten veiledning fra helsepersonell (selvhjelp), eller som pasient med veiledning fra helsepersonell (behandling).

 

Målgruppene i UngMeistring er aldersdelt i tråd med prevalens, sykdomsdebut, helselovgivning og eksisterende regelverk for påloggingsalternativer for aldersgruppene 13-15 (angst og ADHD) og 16-18 år (depresjon og spiseforstyrrelse). Foreldre- og lærer-involvering vil tilpasses målgruppens behov og lovgivning. Målet med UngMeistring er å:

 

1) øke tilgangen psykiske helsetjenester ved at vi behandler tre ganger så mange med samme terapeut-ressurs;

 

2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester ved å integrere helsetjenesteutvikling og forskning;

 

3) øke brukerinvolvering med systematisk samarbeid med ungdom, helsepersonell og foresatte;

 

4) øke utnyttelsen av ressursene gjennom tids- og stedsuavhengig dialog med helsepersonell;

 

5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er; 6) øke fleksibilitet for brukerne med tids- og stedsuavhengige helsetjenester og redusert reisetid;

 

7) øke verdiskaping i helsenæringen;

 

8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene;

 

9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning;

 

10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy. 
 

PROSJEKTETS STATUS

UngMeistring har hatt tre hovedaktiviteter så langt.

  1. Bemanning av arbeidspakkene i prosjektet. I første fase av prosjektet skal eksisterende kunnskap på feltet kartlegges, og arbeidet skal ledes fra de tre helseforetakene med støtte fra forskerne sentralt i prosjektet. Dette medfører at foretakene nå arbeider med å finne fagpersoner med rett kompetanse som kan sette av tid til å lede arbeidspakkene, samhandle med forskerne som gjør selve kunnskapsinnhentingen og som skal ha ansvaret for å lage det faglige innholdet som skal ligge til grunn for intervensjonene.
     

  2. Forberedelse til diverse viktige møter, blant annet styremøte i september hvor budsjett presenteres. Prosjektet styres etter tydelige rammer fra Forskningsrådet, og partene inngår i en konsortium-avtale.
     

  3. Forankring- og informasjonsarbeid. Utover å kartlegge våre interessenter har vi også presentert prosjektet på fagsamlinger og konferanser slik som Digital Helse her i Bergen, og digitale BUP-dager. Videre ser vi på lignende prosjekter slik som UngArena+ i Vestfold og Bergen kommune sitt prosjekt som skal ligge på DigiHelsestasjon.
     

 

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng

bottom of page