Søk, chat og e-læring

Prosjektleder: Adélie Dorseuil, Helsedirektoratet

 
Prosjektet varighet: 2023


Innsiktsarbeid: Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep


Målgruppe: ungdom i alderen 13-20 år


Tidligere innsiktsarbeid viser at digitale tjenester oppleves som et nyttig supplement til konvensjonelle helsetjenester for ungdom, hvor tilgjengelighet og tillit kan være en utfordring.


Prosjektet skal bidra til at Ung.no har tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon og veiledning til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp. Det omfatter 3 områder med leveranser: Chat, e-læring og søk.


Chat: Prosjektet skal samordne eksisterende chattetjenester i et nettverk slik at disse er tilgjengelige og synlige fra samme sted. Prosjektet skal samtidig prioritere funksjonelle forbedringer for nettverket slik at ungdommer lettere kan rutes til riktig tjeneste.

E-læring: Prosjektet skal også tilgjengeliggjøre digitale læringsmuligheter og selvhjelpsverktøy, som kan informere eller fungere som støtte til behandling. Det er behov for verktøy som kan informere om visse emner på et språk tilpasset målgruppen (alderen på de unge), samt hjelpe til adferdsendring som del av behandling med helsesykepleiere eller andre instanser.


Søk: Prosjektet skal forbedre søkefunksjonaliteten for helserelatert informasjon som er relevant for ungdommer. Det dreier seg om å synliggjøre informasjon om helsestasjoner og legevakt, ulike chattetjenester og relevante helserelaterte artikler – både på ung.no og andre relevante flater (for eksempel kommunesider). 

22[1].png
Gevinster


Prosjektet skal primært bidra til følgende måloppnåelse og gevinster: 


- Ung.no er foretrukket kanal for ungdommer: Ung.no skal være portalen som samordner hjelpetjenester for ungdommer og tjenestene skal ha såpass høy kvalitet og relevans at den er en foretrukket kanal for ungdom. 


- Ungdommer skal tilbys helhetlige og gode forebyggende digitale hjelpetjenester på tvers av fagområder. Hjelpetjenestene skal være kvalitetssikret og godkjente av det offentlige. Tjenestene skal også sikre personvernet og ikke være kommersielle.  Tjenestene på tvers av sektorer skal være tilgjengelige på det formatet og plattformer som ungdom benytter. Det skal være lett å finne frem, og enkelt å benytte.


- Ungdommer opplever hjelpetilbudet som tilpasset for deres behov: Ungdom skal settes i sentrum, og involveres underveis i utvikling og distribusjon av hjelpetjenestene.


- Ungdommer får hjelp til riktig tid og hjelpetilbud skal være likt uansett hvor de bor: Ungdom skal oppleve at de får kvalitetssikret hjelp og veiledning til riktig tid og de skal ha tilgang til like digitale tjenester uavhengig hvor de bor i landet.


Dette prosjektet ble etablert som følge av grundige undersøkelser som viser at ungdom ønsker å finne relevant informasjon på egen hånd. Chat, selvhjelpsverktøy, spørsmål og svar er funksjoner ungdommer ber om i alle undersøkelser. Ung.no, som er driftet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), er plattformen hvor alle tjenester til ungdom samles. Det er på ung.no DIGI-UNG vil styrke funksjonene knyttet til chat, e-læring og søk på tvers av tjenester.


Bygger opp tilliten


Det er viktig for ungdom å få være anonyme, de føler de seg mer trygg når ingen vet hvem de er. Ungdom har helt andre bruksmønster enn voksne. På en chat eller tilsvarende løsninger kan ungdom skrive, ta bort og begynne på nytt før de sender inn spørsmål. For dem er det viktig at det er lav terskel for å spørre, for det å logge på en tjeneste med brukernavn og passord er like skummelt som å møte opp fysisk.

Det er viktig at ungdom får bli kjent med tjenestene på egne premisser, derfor er det viktig å bygge opp tilliten slik at de til slutt skal tørre å logge seg på for å få riktig hjelp.


Digital 24/7


Mange ungdommer stoler ikke på helsepersonell, de føler at informasjon sendes videre, og er ofte engstelige for at foreldrene skal få informasjon de vil ha for seg selv. DIGI-UNG programmet forsøker på en helhetlig måte å løse alle disse utfordringene, og prosjektet Chat, e-læring og søk har en viktig funksjon i den sammenheng.
Den klassiske formen for konsultasjon er en litt for høy terskel for ungdommer. Da må de kanskje kjøres av en forelder, som da får vite hvor de skal, og det ønsker de ofte ikke. Da er det enklere å snakke eller spørre noen på nettet, og her er ungdom 24/7.

mobilbruk.png
Utfordringer


Samtidig trenger det offentlige hjelpeapparatet noe informasjon om hvem de snakker med før de kan hjelpe ungdommene. Hele DIGI-UNG programmet forsøker å bygge opp tillit til denne målgruppen slik at de på sikt gir fra seg denne informasjonen – slik at de får riktig hjelp.


Helsehjelp er ikke et lite råd som går kan deles i sosiale medier eller på andre usikrede flater, og det skjønner som regel ungdom. Det er eksempelvis ikke forsvarlig å drive med helsetjenester på Snapchat, selv om det kan virke praktisk. Først og fremst vet du ikke hvem du snakker med, så det kan være noen andre enn du tror. Du kan ikke få resepter via Snap, og de som svarer kjenner ikke til ungdommens sykdomsbilde og medisiner de bruker. Det er ingen muligheter for oppfølging, og hvis det er noen som trenger alvorlig hjelp så har du ikke informasjon som gjør at du får kontakt med dem.


Chat


Ungdom bruker mange av chattjenestene som tilbys av ulike interesseorganisasjoner. Det vil si chattjenester hvor ungdommen kan få svar på spørsmål knyttet til alt fra rus, mobbing, seksuell debut, psykisk helse til kropp. Undersøkelser viser at de unge bruker chattjenester veldig mye, og prosjektet har nå skapt en felles inngang (ung.no) slik at de finner alt på ett sted. Det vil også kobles på flere tjenester fremover.


E-læring


Prosjektet jobber stadig med å tilrettelegge digitale selvhjelpsverktøy for de unge. Høsten 2021 ble det lansert to apper for ungdom – UngSpotlight og Hjelpehånda. I tillegg ble Tankevirus lansert, en app som egner seg både for ungdom og voksne. Hensikten med alle appene er å styrke målgruppen i psykisk helse, på en moderne og engasjerende måte.

soek.png
Søk


Fordi ungdommer stadig er på søken etter relevant informasjon så forbedrer vi nå søkefunksjonen på ung.no betraktelig. På baksiden kobler vi flere tjenester sammen, slik at når ungdom er på ung.no og søker etter for eksempel “angst” så vil de få søkeresultater fra en rekke ulike kilder.

 

Det være seg artikler skrevet av fagpersoner som hentes fra ung.no, forslag til selvhjelpsverktøy (e-læring), anonyme chattetjenester fra ideelle organisasjoner, lenker til helsestasjoner og inngang til Helsenorge App for bestilling av timer i helsetjenesten. I tillegg tilgjengeliggjøres annen relevant informasjon fra andre etater (som utdanning, NAV, forsvaret, politiet) på det tema som søkes på.

PROSJEKTETS STATUS

DIGI-UNG programmet samordner chat- og andre hjelpetjenester for ungdom i form av en inngangsportal som oppdateres automatisk, og som er tilgjengelig 24/7. Denne portalen skal oppleves helhetlig samtidig som vi beholder det viktige mangfoldet i bakgrunn og kompetanse. Over 25 ulike chat-tjenester er representert i DIGI-UNG nettverket, og vi har samlinger flere ganger i året for å styrke tjenestene på tvers. Nettverket har blant annet utredet en "sette-over" funksjonalitet som videresender brukere mellom chat-tjenestene ved behov, og vi jobber også med forslag til automatisk innsending av metadata ved varsling til Politiet eller Barnevernet. I 2021 ble nettverket involvert i utarbeidelsen av en felles tilskuddsordning og personvernhåndbok. DIGI-UNG gikk også til innkjøp av tre selvhjelpsapper som piloter for det fremtidige selvhjelpstilbudet på ung.no.

 

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DIGI-UNG programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DIGI-UNG