top of page

Ungdom får nå tilgang til innloggede tjenester i Helsenorge-appen

Oppdatert: 26. apr. 2023

Til nå har innloggede tjenester på Helsenorge kun vært tilgjengelig for personer over 16 år. Nå åpnes utvalgte tjenester også for ungdommer mellom 13 og 16 år. Løsningen piloteres på enkelte skoler i noen kommuner for å høste erfaringer, og for å kunne gjøre tilpasninger.


Det er kun mobil-appen for Helsenorge som nå har lagt til rette for at ungdom får tilgang til utvalgte tjenester ved å logge inn med MinID. Ungdom kan ta i bruk appen uten at det krever foreldresamtykke.


Pilot av løsning

Når DigiHelsestasjon - Ungdomsløsningen nå skal piloteres i utvalgte kommuner, vil både Helsenorge-appen for ungdom og integrerte fagsystemer for helsesykepleiere prøves ut med reelle brukere i en reell setting. Piloten foregår først i perioden medio april til medio juni 2023, deretter medio september til ultimo oktober. Det hele gjennomføres for å høste erfaringer med bruk både blant ungdom og i tjenesten, og for å sikre at feil og mangler i løsningen blir utbedret, før den gjøres tilgjengelig for nasjonal bredding.


Deltakerne i piloten

Inntil fire skoler (ungdoms- og videregående skoler) fra hver kommune deltar i piloteringen av Ungdomsløsningen i DigiHelsestasjon-prosjektet. Første pulje består av skoler i kommunene Oslo, Bergen, Haugesund mens pulje 2 består av Stavanger, Arendal og Hjelmeland. I Oslo kommune spesifikt deltar skoler fra to bydeler, med fire skoler fra hver bydel. Skolenes størrelse varierer internt og på tvers av kommuner.


Vurderes høsten 2023

I sum skal pilotene på de ulike skolene i de ulike kommunene sikre at alt som trengs å testes ut, blir testet ut som graden av bruk blant ungdommen, teknisk funksjonalitet, anskaffelse av MinID i 8. og 9. klasse og tilpassede internrutiner i tjenesten. Så snart piloten er ferdigstilt høsten 2023, vurderes det om løsningen er klar for nasjonal bredding, eller om justering trengs før løsningen breddes nasjonalt.


Funksjonalitet som senker terskelen

Ungdom som tar i bruk Helsenorge-appen med ungdomsfunksjonaliteten kan sende forespørsel om time hos helsesykepleier i skolehelsetjenesten via appen. Målet er at appen skal bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med helsesykepleier. Når skolehelsetjenesten tar i bruk løsningen, kan også helsesykepleierne legge ut informasjon og sende varselmeldinger til ungdom i appen tilknyttet skole og klassetrinn. Dette vil kunne gjøre det lettere for ungdom å følge med på oppdatert informasjon fra helsesykepleier på sin skole.


Utvalgte tjenester

Appen vil i de kommunene som tar i bruk løsningen også vise hvor nærmeste Helsestasjon for ungdom (HFU) er via en kartfunksjon. HFU er et gratis tilbud for de mellom 12 og 20 år, der de kan få råd og veiledning om temaer som kropp og helse, sex og samliv, prevensjon, pubertet, problemer med venner eller familie og psykisk helse.

Det er også lagt til funksjonalitet i appen som gjør at ungdom vil kunne se kontaktinfo til sin fastlege, slik at det blir lettere å kunne ringe og bestille time der.


Selvstendig bruk

Ungdom har rett til medvirkning i egen helse, og ungdomsfunksjonaliteten i Helsenorge-appen gir støtte til at ungdom kan ta mer ansvar for behandling og egen helse. Tjenestene som lanseres i april i Helsenorge-appen kan tas i bruk av ungdom ved at de selv samtykker til bruk av appen. Det betyr at ungdom kan ta kontakt med helsesykepleier digitalt eller kan ringe sin fastlege, uten at foreldrene må få vite om det.


Lettere å ta kontakt

Selvstendig bruk uten at foreldrene må involveres kan senke terskelen for å gå til helsesykepleier eller fastlege om seksuell helse, identitet og andre temaer som ungdom ønsker å ta opp på egen hånd. Ungdom vil da få mulighet til å ta kontakt digitalt i stedet for å møte opp fysisk, noe som kan senke terskelen og gjør det lettere å ta kontakt med helsesykepleier.


Helsenorge hele livet

I appen vil ungdom nå få tilgang til utvalgte tjenester som de vil kunne samtykke til å bruke på egen hånd. Appen vil tas i bruk i utvalgte kommuner for å høste erfaringer, slik at videre utvikling kan tilpasses best mulig. På sikt vil flere tjenester på Helsenorge kunne gjøres tilgjengelig for ungdom.


Ungdom i alderen 13 - 16 år har ulik modenhet, og er ikke juridisk samtykkekompetente til å bruke alle typer tjenester som tilbys på Helsenorge. Innsiktsarbeid blant foreldre og ungdom viser også at mange av de digitale helsetjenestene som i dag er etablert på Helsenorge, vil kreve involvering av foreldrene når ungdom får tilgang til de. Derfor jobbes det nå også med å utvikle løsninger for at foreldre kan gi samtykke til at ungdom i alderen 13- 16 år får tilgang både til tjenester som ungdom og foreldre kan bruke sammen, og tjenester som ungdom kan bruke på egen hånd. Det vil kunne lette overgangen til å skulle ivareta egen helse som ungdom og voksen.


Når ungdom blir helserettslig myndige ved 16 år, kan de selv samtykke til å bruke Helsenorge med et bredt spekter av tjenester knyttet til egen helse. Slik kan ungdom få økende grad av medvirkning i egen helse også digitalt.
181 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page