top of page

DigiUng-koordineringsenhet

Leder av DigiUng-koordineringsenhet Frode Løbersli (t.h) og Christine Bernhoff Havdal


Hva er DigiUng-koordineringsenheten? Vi har tatt en prat med Frode Løbersli i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som leder koordineringsarbeidet.


DigiUng-koordineringsenheten er der koordineringsbehovet i DigiUng-samarbeidet ivaretas. Enheten sørger for nødvendig oppgavefordeling på tvers av drift og forvaltning, strategisk og operativt samarbeid i DigiUng-samarbeidet.


Enheten bidrar også til at DigiUng-samarbeidet bistår ung.no i sin rolle som proaktiv og forutsigbar samarbeidspartner for relevante fagmiljøer, virksomheter og tjenesteeiere som vil nå ut til ungdom. Koordineringsenheten har i tillegg ansvar for informasjon, innføring og bidra til at deltakerne i samarbeidet jobber mot felles målsetninger.


Organisasjonskartet til digiung


Som organisasjonskartet viser, er koordineringsenheten den enheten som binder de ulike enhetene og møteplassene sammen.


Kordineringsenhetens viktigste oppgaver er:

1)    Være sekretariat for DigiUng-rådet

  • Forberede, gjennomføre og evaluere møtene i DigiUng-rådet, herunder innhente innspill til og koordinere utarbeidelsen av agenda og saksunderlag, og skrive referat fra møtene

  • Utrede og legge frem saker til DigiUng-rådet, og følge opp rådets anbefalinger og beslutninger

2)    Koordinere operativt samarbeid

  • Forberede, gjennomføre og evaluere møtene i felles fageierforum, herunder innhente innspill til og koordinere utarbeidelsen av agenda og saksunderlag, og skrive referat fra møtene

  • Innlemme nye virksomheter i det operative samarbeidet, med hensyn til roller og ansvar

  • Forvalte og følge opp DigiUngs kommunikasjonsstrategi internt og eksternt

  • Sørge for koordinering og prioritering av henvendelser og innspill fra DigiUng-samarbeidet

  • Forvalte nettstededet digiung.no i samarbeid med DigiUng-laben

3)    Koordinere innspill til teknisk infrastruktur på ung.no

  • Sørge for koordinering og tilgjengeliggjøring av tekniske standarder overfor virksomheter i samarbeidet


Hvem jobber sammen i enheten?

Kordineringsenheten er organisert som en del av avdeling ung.no hos Bufdir.  Enheten ledes av Bufdir, og den består også av medarbeidere fra Helsedirektoratet.  De som er med har ulik type kompetanse som bl.a. digitalisering, forvaltningskunnskap, målgruppekunnskap, kommunikasjon og drift og forvaltning av nettsteder.


Hva har dere prioritert fram til nå? 

Fram til nå har vi prioritert å sette gode rammer for samarbeidet. Dette arbeidet startet høsten 2023 gjennom at 18 virksomheter ble invitert til å delta i en referansegruppe som skulle gi innspill til en felles forvaltningsmodell. Arbeidet har resultert i modellen over og at virksomhetene har blitt enige om roller og ansvar i samarbeidet.  

Vi har også prioritert å følge opp anbefalingen DigiUng mottok fra Regjeringens digitaliseringsutvalg sammen med deltakerne i referansegruppen. 


Hva er du mest fornøyd med så langt? 

Entusiasmen fra referansegruppen!  


Referansegruppen har gitt viktige innspill til hvordan vi kan lykkes i samarbeidet om blant annet felles visjon, roller, mandater, møteplasser og utforming av samarbeidsavtaler. Gruppen har fått oss til å reflektere over og justere våre antagelser for hvordan vi best mulig skal organisere samarbeidet.  Jeg er overbevist om at vi har laget en god grunnmur for videre samarbeid gjennom dette arbeidet.


Kort om veien videre

Den neste store milepæl i samarbeidet er etableringen av DigiUng-rådet.  Vi har nå sendt ut en invitasjon til virksomhetene i referansegruppen om deltakelse i rådet.  Første møtet er berammet til 30. april.

98 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page