top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

RettPÅ

Prosjektleder: Christina L. Johannessen, Direktoratet for e-Helse

Prosjektets varighet: 2022 - 2023

Målgruppe: Ungdom i alderen 13-20 år

Føringer for arbeidet: Rapporten «Hvor skal man begynne?», Den offentlige digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor", Hurdalsplattformen, Felles Økosystem.

Dette prosjektet har utspring fra Alvorlig sykt barn – én av syv livshendelser som er definert i regjeringens digitaliseringsstrategi. Helsedirektoratet har fått ansvar for å lede Livshendelsen Alvorlig sykt barn hvor målet er å sette brukeren i sentrum, og skape sammenhengende tjenester. Siden 2019 har omfattende arbeid blitt gjennomført, blant annet en kunnskapsbasert behovskartlegging som resulterte i rapporten «Hvor skal man begynne?». Det er også gjennomført et StimuLab-prosjekt med semi-strukturerte dybdeintervju med foreldre som har alvorlig syke barn, og med ansatte som jobber med målgruppen, samt ledere av enheter som tilbyr målgruppen hjelp/tjenester. 

 

Dette ga oss mye innsikt om behov og utfordringsområder. Behovet for tilgang til kvalitetssikret informasjon om sykdom, tilstand, tjenester, rettigheter og mulige hjelpetiltak er veldig stort. Det er vanskelig å finne frem, mange steder å lete etter informasjon, samt usikker på hva som er riktig informasjon. For å kvalitetssikre innsikten er den også drøftet med foreldrepanel, ungdomspanel og tjenestepanelet til Livshendelsen alvorlig sykt barn. Ungdom har også et behov for å få veiledning til hvem som kan søke og hvordan de kan søke om tjenester og ytelser de kan ha krav på. Vårt langsiktige mål er «Gi ungdom trygghet og forståelse rundt egne rettigheter, slik at de får den hjelpen de trenger på tvers av sektorer».

 

Prosjekt RettPÅ skal gi ungdom mellom 13-20 år kontekstbasert, samlet og enkel tilgang på informasjon om rettigheter de kan ha krav på. Prosjektet vil bidra til at ungdom får en samlet og enkel tilgang til informasjon om rettigheter slik at de vet om den hjelpen de kan ha krav på.  Ungdom har også et behov for å få veiledning til hvem som kan søke og hvordan de kan søke om tjenester og ytelser de kan ha krav på. Vårt langsiktige mål er «Gi ungdom trygghet og forståelse rundt egne rettigheter, slik at de får den hjelpen de trenger på tvers av sektorer". Det er enklere for ungdom å delta og medvirke i egen situasjon når de har kunnskap/informasjon om muligheter og rettigheter.  Det er derfor gjennomført en Proof of Concept (PoC) på en digital løsning med arbeidstittelen RettPÅ for å  teste ut om konseptet gir verdi for ungdommen og for å få kunnskap om følgende:

Endringer vi ønsker for ungdommene i denne målgruppen er:

 

  • Lære fra ungdommen når vi tester løsningen

  • Hvor mye redaksjonelt må gjøres for å få målgruppen til å forstå sine rettigheter.

  • Få bedre kunnskap om hvordan gjennomføre et prosjekt for å tilby rettigheter/informasjon om rettigheter til målgruppen

  • Er det juridiske hindringer med å implementere konseptet RettPÅ mot målgruppen?

  • Hvordan bygge et tilgangspunkt/API som kan motta strukturerte data, som igjen passer inn i løsningens datamodell som må bygges, og  presenteres for målgruppen slik at de forstår den

Prosjektets status

 

Det er  utviklet en webbasert prototype/ løsning hvor ungdom kan finne informasjon innen utvalgte tema knyttet til rettigheter de kan ha, og det er blant annet basert på opplysninger som alder og diagnose. De ungdommene som har testet løsningen mener at konseptet RettPÅ er nyttig og relevant. De synes at løsningen er enkel å forstå, at den har god lesbarhet, den er enkel å finne ut av og de mener den har passe tekstmengde med samlet informasjon fra ulike sektorer.  De ga tilbakemelding på at de opplevde at de fikk bedre kunnskap om rettigheter samt bedre handlingskompetanse.


Innholdet i løsningen ble lagt inn manuelt i forbindelse med denne testen, men det vil også være mulig å hente informasjon via API. Samtidig stiller en API-løsning store krav til aktørene som skal avgi informasjon om rettigheter. I utviklingen av RettPÅ er løsningen uten innlogging eller autentisering på noe vis, og vil derfor ikke by på noen juridiske hindringer slik RettPÅ er utformet.


Ungdommen vi har snakket med peker på at det må være flere «innganger» til RettPÅ slik at den er lett tilgjengelig fra ulike kanaler. Prosjektet mener at ung.no bør være den foretrukne kanalen hvor RettPÅ vises, noe som også virker fornuftig ettersom regjerningen har besluttet at ung.no skal være statens primære tverrsektorielle kanal for digital informasjon. De erfaringene prosjektet har fått kan gi verdifull erfaring og innsikt til andre prosjekter som jobber med å gi innbyggere mer helhetlig og koordinert informasjon. Eksempelvis prosjektet Enklere tilgang til informasjon (ETI) som er tilknyttet Livshendelsen Alvorlig sykt barn.

skjermbilde.JPG

Bildetekst: Skisser fra prototypen.

 

Forklaring av prototypen

Grensesnittet på prototypen er grovt delt inn tittel og ingress, valg av alder, tema og rettigheter
Alle delene er presentert på samme side og er tilgjengelig samtidig, men presentert i en slik rekkefølge at det blir naturlig å ta valg om alder og tema for å filtrere rettighetene under.

Når brukeren har trykket på nedoverpilen til høyre for ønsket rettighet så åpnes den opp. I første avsnitt beskrives det hva ungdommen kan ha rett på med eventuelle lenker til lovverk. I andre avsnitt beskrives det hva de selv kan gjøre. 
I tredje avsnitt står det litt om hvem som bestemmer, og i siste avsnitt listes det opp lenker til mer informasjon om rettigheten.


For å lukke rettigheten kan brukeren trykke på oppover pilen. Hvis en ny rettighet åpnes uten å lukke den de allerede er på lukkes den automatisk,  slik at det kun blir fokus på en rettighet om gangen.
 

bottom of page