RettPÅ

Prosjektleder: Christina L. Johannessen, Direktoratet for e-Helse

Prosjektets varighet: 2022 - 2023

Målgruppe: Ungdom i alderen 13-20 år

Føringer for arbeidet: Rapporten «Hvor skal man begynne?», Den offentlige digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor", Hurdalsplattformen, Felles Økosystem.

Dette prosjektet har utspring fra Alvorlig sykt barn – én av syv livshendelser som er definert i regjeringens digitaliseringsstrategi. Helsedirektoratet har fått ansvar for å lede Livshendelsen Alvorlig sykt barn hvor målet er å sette brukeren i sentrum, og skape sammenhengende tjenester. Siden 2019 har omfattende arbeid blitt gjennomført, blant annet en kunnskapsbasert behovskartlegging som resulterte i rapporten «Hvor skal man begynne?». Det er også gjennomført et StimuLab-prosjekt med semi-strukturerte dybdeintervju med foreldre som har alvorlig syke barn, og med ansatte som jobber med målgruppen, samt ledere av enheter som tilbyr målgruppen hjelp/tjenester. 

 

Dette ga oss mye innsikt om behov og utfordringsområder. Behovet for tilgang til kvalitetssikret informasjon om sykdom, tilstand, tjenester, rettigheter og mulige hjelpetiltak er veldig stort. Det er vanskelig å finne frem, mange steder å lete etter informasjon, samt usikker på hva som er riktig informasjon. For å kvalitetssikre innsikten er den også drøftet med foreldrepanel, ungdomspanel og tjenestepanelet til Livshendelsen alvorlig sykt barn.

 

Programmet DIGI-UNG hvor blant annet Helsedirektoratet er sterkt involvert, har parallelt med StimuLab-prosjektet sett behovet for å få styrket rettighetsprosessene for vanlige tilstander og diagnoser for sin målgruppe (ungdom 13-20 år). Ungdom etterspør en samlet informasjon om rettigheter og enklere tilgang på informasjon. Prosjektet ønsker å løse denne utfordringen.
 

Endringer vi ønsker for ungdommene i denne målgruppen er:

 

  • Ungdom skal få en samlet og enkel tilgang til informasjon om rettigheter slik at de vet hvilken hjelp de kan ha krav på.
     

  • Ungdom skal få enkel veiledning til hvordan søke på rettigheter de kan ha krav på
     

  • Ungdom skal få bedre informasjon om rettigheter, noe som kan gjøre det enklere i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste

Ungdom har behov for å få en oversikt over hvilke tjenester og ytelser han/hun kan ha rett på basert på ulike parametere som medisinsk diagnose, medlemskap i folketrygden, alder, funksjonsnivå, arbeidsevne, dokumenterte utgifter og andre relevante opplysninger. Dette kan inkludere rettigheter de må søke på, men også rettigheter de har uten å søke. Ungdom har også et behov for å få veiledning til hvem som kan søke og hvordan de kan søke om tjenester og ytelser de kan ha krav på. Vårt langsiktige mål er «Gi ungdom trygghet og forståelse rundt egne rettigheter, slik at de får den hjelpen de trenger på tvers av sektorer».

Prosjektets status

 

Prosjektet har gjennomført en designsprint og kom opp med ulike prototyper som peker oss i hvilken retning vi bør gå for å utvikle løsningen. Nedenfor ser du de forsiden til de to konseptene som ble utviklet. Les mer om designsprinten.

1-1.png

Bildetekst: Dette er fra oppgaven "Rett på", hvor bruker skal forestille seg at han eller hun er 17 år, og ønsker å ta lappen. Hvordan ville de gått frem for å finne løsningen?

2-1.png

Bildetekst: Dette er fra oppgaven "Humørsjekken" hvor vi ønsker å fange opp ungdom som for eksempel ikke driver med sport, som har litt lite venner og rett og slett føler seg litt på siden av de andre. Hvordan kan denne målgruppen få riktig hjelp?