top of page
Hvem deltar?: Bilde
Hvem deltar?: Tekst

DigiHelsestasjon

Prosjektleder: Arne Norrud (2018-2021)/Helle Wensberg Holte (2021-d.d.)

 

Prosjektets varighet: 2018-2023

 

Formål med prosjektet: Å utvikle digitale helsestasjonstjenester for innbyggere generelt og ungdom spesielt, som forenkler tilgangen til tjenesten og kommunikasjonen med helsesykepleierne som er ansatt der.

 

Innsiktsarbeid: Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende dokumentasjon for innsamling av brukerinnsikt: Ungdomshelse i en digital verden (Del 1 og 2), Nasjonal e-helsestrategi, #Ungdomshelse, Snakk om det, Én digital offentlig sektor, Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

I tillegg har prosjektet gjennomført egne brukerinnsiktsaktiviteter siden mars 2019 ifm. utviklingen av den delen av løsningen som retter seg spesifikt mot ungdom, Ungdomsløsningen. Disse aktivitetene omfatter:

 • Workshops med ungdom (13-20 år) og helsesykepleiere i skolehelsetjeneste
   

 • Fokusgrupper med ungdom på ungdomsskole
   

 • Brukertest av Helsenorge.no med ungdom på videregående skole
   

 • Intervjuer med helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og i helsestasjon for ungdom
   

 • Prototypetest med helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og ungdom på ungdomsskole

 

Brukerinnsiktsaktiviteter har blitt gjennomført i de tre pilotkommunene som samarbeider om utvikling og innledende innføring av løsningen: Bergen, Haugesund og Oslo.

Det er også etablert en fast gruppe med helsesykepleiere som representerer fagpersoner i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom fra de tre pilotkommunene, i tillegg til Stavanger (som er med som "utvidet pilotkommune"). Denne faggruppen har hatt regelmessige møter, og vært viktige bidragsytere i utformingen av Ungdomsløsningen. De har også vært med på å kartlegge nye arbeidsprosesser og rutiner i tjenesten, og innspillene deres - basert på lang erfaring med helsefremmende arbeid mot ungdom - bidrar til kontinuerlig oppdatering av brukerinnsikt.

Målgruppe: Alle innbyggere som gjennom livet har kontakt med jordmortjenesten og helsestasjonen (0-5 år) skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom (opp til 25 år).

 

Gevinster: Prosjektet leverer både kvalitative og kvantifiserbare gevinster på tre nivåer; (1) gevinster for innbyggere, (2) gevinster for tjenesten og (3) gevinster for samfunnet i stort.

 • På innbyggersiden er økt kunnskap om tjenestens tilbud og ansatte, samt forsterket tilgjengelighet til tjenesten, blant de sentrale gevinstene. I tillegg får brukerne bedre oversikt over timeavtaler og informasjon fra de ansatte i tjenesten. De vil få enkel tilgang på kvalitetssikret helserelatert informasjon, som vil bidra til å gi brukerne generelt, og ungdom spesielt, mer kunnskap og større trygghet rundt egen helse.
   

 • På tjenestesiden er økt effektivitet i arbeidshverdagen – særlig gjennom reduksjon av tidstap på «ikke-møtt» og øvrig timeadministrasjon – samt mer tid til forebyggende arbeid, blant de mest sentrale gevinstene. I tillegg er muligheten til å kommunisere og informere direkte med/til brukerne gjennom digitale kanaler en sentral gevinst.
   

 • På samfunnssiden er gevinstuttaket særlig knyttet til forsterket tilgjengelighet mellom tjenesten og brukerne. Ved å senke terskelen for å ta kontakt begge veier, gis tjenesten en mulighet til å fange opp de som trenger ekstra oppfølging tidlig nok, og på denne måten også redusere behandlingskostnader på lengre sikt. Bruken av digitale tjenester gir også økt digital modenhet i befolkningen, som igjen legger grunnlaget for å ta i bruk flere digitale tjenester over tid.

digital-samtake.png

Illustrasjon: digitale verktøy gir mange muligheter.

Om DigiHelsestasjon

Dette er en løsning hvor innbyggere – både voksne og ungdom (fra og med 13 år) - enkelt og sikkert skal kunne ta kontakt med sin helsestasjon, skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom i kommunen. På en enkel og trygg måte vil innbyggerne kunne be om en time, få oversikt over avtaler, motta varslinger, og få tilgang til relevant informasjon. Voksne over 16 år, som har tilgang til innlogging på høyeste sikkerhetsnivå, vil i tillegg kunne sende meldinger om helserelaterte spørsmål direkte til helsesykepleier. Både timeforespørsler og meldinger kommer rett inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) til helsesykepleierne.

Todelt utviklingsløp

Løsningen utvikles gjennom et to-delt utviklingsløp; ett for «Basisløsningen» og ett for «Ungdomsløsningen». Basisløsningen av DigiHelsestasjon, som er for innbyggere over 16 år/foreldre som representerer sine barn, ble utviklet i perioden fra august 2018 til juni 2020. Basisløsningen ble pilotert og innført i daglig drift i pilotkommunene (Oslo, Bergen, Haugesund) i 2020, og deretter supplert med ytterligere tre utprøvingskommuner (Stavanger, Hjelmeland og Arendal). Denne løsningen er nå ferdig, og kan tas i bruk av alle kommuner.

Ungdomsløsningen ble påbegynt i 2021, og er for innbyggere fra og med 13 år. Løsningen er utviklet for at ungdommene på egne vegne skal kunne samtykke til bruk, uten behov for foreldresamtykke. Ungdomsløsningen er fortsatt i prosjekt (under utvikling og pilot), og den vil bli pilotert i de samme kommunene som Basisløsningen i løpet av 2022-2023.

Pilotkommunene er Oslo, Bergen og Haugesund. Disse har blitt plukket ut fordi de representerer ulike fagsystemer (EPJ-er) som brukes på de aktuelle helsestasjonene og skolehelsestjenestene i de ulike kommunene. I tillegg til pilotkommunene, gjennomføres «utvidet utprøving» i tre ytterligere kommuner: Arendal, Stavanger og Hjelmeland.

Etter pilotering og utvidet utprøving breddes den to-delte løsningen nasjonalt. Den nasjonale breddingen av basisløsningen er påbegynt, mens breddingen av ungdomsløsningen vil følge utover i 2023.

De sentrale bestanddelene i Ungdomsløsningen er:

 • Helsenorge-appen med tilpasset ungdomsfunksjonalitet, som blir ungdommens primære grensesnitt til løsningen

 • Fagsystem-integrasjon, som sikrer at ungdommens henvendelser gjennom appen kommer rett inn i helsesykepleiernes brukergrensesnitt – og vis-versa

 • En «redaktørløsning» som vil inngå som et viktig massekommunikasjonsverktøy for de ansatte i tjenestene, rettet mot ungdommen (én-veis kommunikasjonskanal)

Om pilot og videre fremdrift

Pilotkommunene i prosjektet er Oslo, Bergen og Haugesund. Disse har blitt plukket ut fordi de representerer de ulike fagsystemene (EPJ-er) som brukes på de aktuelle helsestasjonene og skolehelsetjenestene i de ulike kommunene. I tillegg til pilotkommunene, gjennomføres «utvidet utprøving» i tre ytterligere kommuner: Arendal, Stavanger og Hjelmeland.

Etter pilotering og utvidet utprøving breddes den to-delte løsningen nasjonalt. Den nasjonale breddingen av Basisløsningen er påbegynt, mens breddingen av Ungdomsløsningen vil følge etter endt pilot, som gjennomføres i 2023 (jmf. over).

 

 

 

Relevante apper for ungdom

Når det blir en utfordring å snakke høyt

Test deg selv for Tankevirus 

Løs problemer med Hjelpehånda

Andre tverrsektorielle satsninger​​

0-24 samarbeidet -Stian-filmen

Om 0-24 samarbeidet

Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Ytterligere informasjon

Presentasjon av DigiUng programmet (pdf fil)

Organisasjonskart DigiUng 

Ungdomsløsningen av DigiHelsestasjon er ikke lansert ennå. Vi ønsker likevel å tilgjengeliggjøre denne filmen, som en smakebit på hvordan løsningen vil fungere.

bottom of page