top of page
Søk
  • adeliedorseuil

Møte med strategisk styringsgruppe

Oppdatert: 14. des. 2022

22. mars møttes deltakerne i strategisk styringsgruppe for å få en status i programmet, for å behandle og drøfte en rekke saker.


Deltakere fra den strategiske styringsgruppen som stilte var Bjørn Guldvog (leder av Hdir), Mari Trommald (tidligere leder av Bufdir) og Mariann Hornnes (leder av Direktoratet for e-Helse, som dessverre ikke kunne delta denne gang).


Det som spesielt ble diskutert var sikkerhet og personvern på nivå 2 for chat-tjenester, og hvordan grenseoppgangene til nivå 3 (se modell under). Dette er også et viktig aspekt når det kommer til modell for forvaltning og drift, og ikke minst med tanke på nye aktører som skal inn i programmet. Personvern og sikkerhet har vært viktig hele veien, men det er ønskelig å optimalisere dette ytterligere.

Strategisk veivalg


Videre ble strategiske veivalg drøftet, og ett av alternativene var «grønt lys». Det vil si «opprettholdelse av programmet – med revitalisering, reorganisering og finansiering etter 2023». Styringsgruppen konkluderte med at programmet skal videreutvikles i tråd med «grønt lys-alternativet». Kommentarer var at en slik tilnærming vil kreve politisk forankring og tilslutning, og leder av programstyret og programleder ble derfor bedt om å jobbe videre med og sørge for politisk forankring. Ikke minst utrede de presenterte alternativene, og komme med en realitetsvurdert anbefaling, som skal besluttes i august 2022. I påvente av en avklaring om strategisk veivalg, kan programmet opprettholde sine aktivitetsplaner og gjennomføre relevante kommunikasjonsaktiviteter.


Øvrige saker


Andre saker som ble tatt opp til beslutning var forslag til revidert styringsdokument, og hvordan dette skal si noe om programmets strategiske retning og de samfunnsmessige effektene. Ikke minst ble det besluttet å ta utgangspunkt i foreslått forvaltnings- og finansieringsmodell som programmet har jobbet aktivt med i tre kvart år. Bufdir får ansvar for å forankre modellen, ikke minst få tilbakemeldinger på modellene i sin linje mot BFD. Hdir og direktoratet for e-Helse får tilsvarende ansvar mot HOD.


58 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page