top of page
_TM95246_edited.jpg
Hvem deltar?: Bilde

Hvor langt har vi kommet?

Nivå 1 - Informasjon og veiledning​

 

​Svar og bibliotek

Svartjenesten og biblioteket har vært videreutviklet og effektivisert gjennom 2020 og 2021. Det er gjennomført en kostnadsnytte analyse og hele ung.no har i fått en helt ny teknisk plattform i 2021. Overgangen til en standardisert CMS gir store gevinster og oppgraderinger knyttet til personvern, cybersikkerhet, teknisk rammeverk/kodekvalitet og generell effektivitet i drift av tjenesten.

 

Søk

Søkefunksjonaliteten ble kraftig oppgradert med bruk av Elastic Search søkemotor i 2020. I 2021 har søkefunksjonalitet på ung.no blitt koblet opp mot ulike helsedatabaser slik at ungdommer lett kan finne frem til nærmeste helsestasjon for ungdom og legevakt. Det vil etter hvert komme flere tjenester inn på søket som nærmest skolehelsetjeneste, fastlegekontor, politistasjon, barnevernskontor, mm. Relevante chattjenester og selvhjelpsverktøy vises også gjennom søkefunksjonaliteten.

pyramide.png
Nivå 2 - Dialog og selvhjelp

 

​Chat

I 2020 ble det etablert en oversikt over kvalitetssikrede chattjenester som har vært mye brukt under pandemien. Over 20 ulike chattjenester er representert i DigiUng nettverket hvor det jobbes med å koble disse tjenestene mere sammen teknisk og øke samarbeidet. Nettverket har hatt flere samlinger i 2021 og det har blant annet vært utarbeidet et forslag til "sett-over" funksjonalitet. Denne åpner for at ungdommer kan få hjelp av flere chattjenester for samme hevendelse når det er behov for det. Dette skal utvikles i 2022 og sikre et mer sømløst og helhetlig tilbud til ungdom som benytter chat, uavhengig av tema. I 2021 ble det også utarbeidet og publisert en personvernhåndbok til felles bruk for alle chattjenestene i DigiUng nettverket for å sikre mer lik praksis rundt et komplisert tema. For å finansiere videreutvikling av chat-tjenestene vil det lyses ut et tilskudd i løpet av november 2021. Programmet har også i 2021 påbegynt et samarbeid med Politiet og Barnevernet for å lage et integrert varslingssystem i chatløsningene. Dette for å ivareta de ungdommene som trenger akutt hjelp.

Selvhjelp

DigiUng jobber også med å bygge opp et bibliotek for apper og andre verktøy som ungdommer kan bruke til selvhjelp. Våre 2021 ble det gjennomført en anskaffelse, og tre verktøy som fremmer bedre psykisk helse blant ungdom ble kjøpt inn: Hjelpehånda, Ungspotlight og Tankevirus. Det er gjennomført omfattende ROS og DPIA analyser for å sikre at appene ivaretar personvern og informasjonssikkerhet på en tilfredsstillende måte. Appene ble lansert i løpet av høsten 2021 og vil være tilgjengelig ut 2022. I 2021 etablerte programmet samarbeid med flere aktører slik at enda flere verktøy kan tilgjengeliggjøres og utvikles på sikt. Relevante temaer for selvhjelpsverktøy er blant annet psykisk helse generelt, sosial angst, søvnutfordringer, seksuell helse, utdanning og barnevernsystemet.
 

Nivå 3 - Individuell oppfølging

På nivå 3 har DigiUng jobbet for å knytte ung.no til sikrede tjenester hvor ungdommer kan logge seg på for å motta individuell hjelp (timebestilling, kommunikasjon med tjenester, videokonsultasjon, mm.). Ungdommer under 16 år kan logge seg på via Feide og får tilgang til et begrenset antall tjenester i tråd med deres samtykkekompetanse. Ungdommer over 16 år kan logge seg på via BankID og får tilgang til samme type tjenester som voksne gjør. Skolehelse- og helsestasjonstjenesten vil være de første tjenestene som kobles på tidlig i 2022 og mesteparten av arbeidet er gjennomført i 2021. Det jobbes også med en kobling opp mot BUP og fastlege og på sikt andre sektorer som politiet, barnevernet, NAV og utdanning.

Hvem deltar?: Tekst
bottom of page